ALLAHIN EN BÜYÜK İSMİ OLAN (İSMİ AZAMIN SIRRI)

 

 

İSM-İ  AZAM: ALLAHIN EN BÜYÜK GİZLİ İSMİ:

 

Allah-ü Teala, yüce kuranında (ism-i  azam) ını gizlediğini söylemektedir. Hiçbir kimsede bu en büyük ismi nerede nasıl gizlediğini anlayamamıştır. (İsm-i Azam ) Kelimesi, Kuranda belirtilen  (Allah her şeyi yapmaya muktedirdir.) cümlesinde , gizlidir. Kimse bu gizli anlamı deşifre edememiştir. Ancak kısmen açıklanabilmiştir.

 

Allah-ü Teala, (ism-i  Azam) ını, Kuranın 54. sayfasında bulunan (Ali İmran suresinde ) bulunan (ve ya’lemu  ma fiy semavati ve ma fiyl ard, vallahü ala külli şeyin kadiyr) ayetinde bulunan

 

(ala küllü şeyin kadiyr=O göklerde ve yerlerde ne varsa bilir, Allah her şeyi yapmaya muktedirdir,  Kadirdir, gücü yetendir) cümlesinde bulunan “Kadiyr” kelimesi Yüce Allahın ismi azamını açıklayan sırrın temelini oluşturur. Bu kelimeyi evrensel sırlar çerçevesinde yine bir Melek açıklıyor (bilgi kitabında) :

 

Bilgi kitabında Işık evren denilen Melekut Aleminde 18 Kainatın yada 324 000 mini evrenin ihtiyacı olan nur elektro manyetik destek enerjisini üreten baraj misali bir (KADİYR  ENERJİ ODAĞI) vardır. İşte yüce Allah ,elçisi olan Melek vasıtası ile bu ism-i azamını  (Kadiyr enerji odağı ) üzerinden , derin bir detaylı açıklama ile izah ediyor.

 

Allah-ü Teala (bilgi kitabı ile) buyuruyor ki, söz temsili:

“Benim İsm-i   Azamım da  147  kelimeden oluşan bir isim cümlesi vardır. Hiçbir varlığın böyle 147 kelimeden yani 147 adet (isim- sıfat) kelimesin den  oluşan bir adı yoktur. Sadece Allahın adı vardır. Bu 147 isim –sıfatın içinde, Allaha çok yakın olan 146 Yüce varlığında isimleri ve özel misyonları bulunmaktadır.

 

 Kadiyr-i mutlak enerji odağı üzerinde bulundurduğu , 324 000 evrene yetecek tüm enerjiyi, Allahın 147 isim-sıfat kelimesinden oluşan (İsm-i Azamın dan) ortaya çıkan yüksek ve sonsuz enerji ile temin eder. Bu (ism-i Azam) denilen kutsal cümle aslında Muhammedi hakikatı temsil eder. Yani evrenler arası Tanrısal güçleri paylaşma ve uzlaşma birliği anlamına da gelen (B.İ.R) kavramına temel oluşturur.

 

146 yüce varlık Allah ile birlikte tüm alemleri rızıklan dırır,  ihtiyacı olan nur enerjisini sağlar, sonsuza dek hayatlarını sürdürmelerini sağlar. Her türlü doğa üstü süper eylemlerin yaratılmasını ve yok edilmesini sağlar. Her melek bir iş yaparken besmele gibi (İsm-i azamı ) okur o işini öyle yapar. (İsm-i Azam) Tanrısal yaratma gücü verir.

 

7 rakamı kutsal bir rakamdır pek çok şifrenin temelinde 7 rakamı vardır. Bu 7 rakamı (B.İ.R) denilen ilahi kavram içinde de yerini almıştır. Atomik yapıların değişmeyen gizli özü 7 rakamı denilen asal sayıya dayanır. Atomun ve galaksilerin dönüş periodları 7 rakamı üzerine kuruludur. 18 li evren yasası ve 7 atomik bağ kelimelerindeki 18 ve 7 rakamını toplarsanız 25 yapar bunu da 2+5=7 şeklinde gösterebiliriz.

 

Bu ortaya çıkan rakam atomik 7 bağı ifade eder. Hicr suresinin 87. ayetindeki (Tekrarlanan yediler) ayeti atomik 7 bağa da işaret eder.  Bu 7 bağın her biri  Evrende 7 li  prizmal düzenin yansıtıcısı olmaktadır. Sistemin düzenine göre evrensel bilgiler 7 bölümden nakledilir.

 

Merkezkaç çekim gücü ile uydularını etrafında döndüren santifirüj evrenlerde Atomik birleşim ler 7 rakamının köküne bağlıdır. Örneğin; 7 X 7=49 eder. 4+9=13  eder. 13 sayısı Atomik bir bütünlüğün sembolüdür.

 

“Tüm evrenlerde 147 kanaldan ya da 147 renk boyutundan enerji transferi yapılır” kavramı ile ifade edilen evrenler topluluğunda toplam olarak 144 milyon745 bin 524 mini evrenin toplam enerjisi, Kadiri mutlak enerji odağından 147 kanal vasıtası ile temin edilir veya yansıması alınır.

 

Tüm soyut ve somut evrenlerde, göze görünen veya görünmeyen, işitilen veya işitilmeyen hissedilen veya hissedilmeyen  birbirini yan yana takip eden ve birbirini tamaqmlayan tüm boyutlar, 3 ana kategoride toplanır.

 

1)-Isı (Ateş, yoğunluk) Evreni 2)-Ses evreni (Müzik notalarından ses dalgalarından oluşur. 3)-Işık fotonlarını gök kuşağında olduğu gibi 7 ana renk ve ara tonlarından oluşan renk boyutlarının toplamından oluşan IŞIK evren vardır. Işık evrenin renk boyutları da kırmızı renk sembolü ile sembolize edilir. Bu yüzden bu Işık Evrene GAMA evreni de denir.

 

IŞIK EVREN 49 renk tonunun bir araya gelmesinden oluşmuştur. 7 kat Melekler Alemin de bulunur. 7 kat evren bilgilerini yani B.i.r) denilen evrensel insanlık gerçeğini ya da hakikat-ı Muhammediyi yada Halifetullah kavramındaki 99 ilahi ismi (Esmaül Hüsna) kavramlarının anlamını ifade eder. Işık evrene ait bilgilerin sembolü köşegen karelerin bir araya gelmesinden oluşan 8 köşeli köşegen yıldız sembolüdür.

 

CİNLER ALEMİ: 49  renk tonunun bir araya gelmesinden oluşmuştur. 7 Kat gökler yada 7 kat Cennetler veye 7 kat cehennemler evrenini ifade eder. İnsanı dini doyuma ulaştıran dindar ve ahlaklı yapan bilgilere tamamlamak üzere ,  evrensel gizli hakikat bilgileri , bu Cinler aleminden gelir yansıtılır.

 

 Evrensel hikmet sırları da denilen yada Bilgelik bilgileri de denilen bu sır bilgiler dini doyuma ulaştıran bilgilere biraz ters yada çelişkili gibi görünse de , hak=doğru olan bilgilerdir. Bu çelişkileri, imtihanın gizliliği ve ilahi kutsal tuzak düzeni çerçevesinde değerlendirmeli, inkar etmemeli.

 

Bu bilgiler İsrail Bayrağındaki 6 köşeli yıldız sembolü ile ifade edilir. Bu Cinler Alemine BETA evreni de denir. Siyah renk ile sembolize edilir. Siyah renk Maddesel evrendeki 49 rengin bir araya gelmesinden oluşan bir karışımı ifade eder.

 

SİYAH RENGİN ÖZELLİĞİ:

İnsanlığı gizli hikmet kavramı çerçevesinde ,  bulunan evrensel felsefi bilgileri tam olarak algılayabilen ve öğrenebilen Medyum yazarlar veya okuyucular, (B.İ.R) kavramının içindeki gizli sırra vakıf oldukları için ruhsal evrimlerini en kısa zamanda tamamlamış olurlar.

 

Hatta bu yüzden akrabalarına bile şefaat edilir. Onlarında ruhsal evrimleri yarıda kalmalarına rağmen tamamlanmış gibi bir ayrıcalık statüsü kazandırır. Bu durumda Nirvana boyutunu mutluluğunu huzurunu güvenini kazandırır. Hatta Omega boyutuna geçiş hakkı bile kazandırır.

 

 

Yıldızlar-Güneşler evreni (Madde evreni)  ;

 

7 Kat  Yer küreler Alemini ifade eder. 49 renk tonunun bir araya gelmesinden oluşmuştur. Bu üç farklı evrenin Renk  tonlarının yada boyutlarının toplamı 147 eder her renk boyutu da bir Tanrı ismi ve sıfatını oluşturur. Hepsi bir arada (İsm-i Azamı) meydana getirir.

 

Bu 7 kat yer küreler evreni ile ilgili bilgiler her kesin bildiği normal 5 köşeli yıldız sembolü ile ifade edilir. Bu Maddesel yıldızlardan oluşan evrene ALFA EVRENİ de denir. Renk boyutları beyaz ışıktan oluşan bir sembolü vardır.

 

 

 

 

İLAHİ KONSEY:(Meclis) İdari mekanizma:

İki Aktif Üye ve Onların bir başkanının bulunduğu üçlü yönetim mekanizması. Tüm 18000 Alemlerin her birinin  sıra ile Mini Atomik bütünlüğünün dışında kalıp onları bir üst boyuttan kontrol eden ,çalıştıran yetkili üçlü ilahi Meclis, yada 18000 adet ilahi konseylerden birisi. Her mini Atomik bütünlerden herhangi birisi etrafındaki yörünge çizgilerinde bulunan 9 gezegenli güneş sistemi gibi çalışır.

 

İLM-İ  LEDÜN: Kader ilmi: Hikmet  Kitabı (kuranla birlikte Peygamber Muhammed (s.a.v.) e indirilen ikinci kitap): Tanrının gizli ve sürpriz olan imtihan sırları, hakikat-ı Muhammedi. Evrensel insanlık Gerçeği.Ruhsal Evrimin amacı,vahdeti vücud felsefesi.Tanrının B.İ.R kavramı.: Yada “Hailifetullah” kavramı.”99 esma ül Hüsna” nın sırrı. “Bilgi kitabı”  “İlmi Ledün” denilen Kader kitabıdır

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !